ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานงบประมาณ
งานยุทธศาสตร์ฯ
เลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายก อบต.
กิจการสภา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คู่มือประชาชน
การยกย่องบุคคล/หน่วยงาน
ควบคุมภายใน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การมีส่วนร่วมของประชาชน
งานพัสดุ
การประหยัดพลังงาน
แหล่งท่องเที่ยว
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
อบต.ในเครือข่าย

ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก   ข่าวย้อนหลัง     รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน) 

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
  โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลทองหลาง ประจำปี 2567 วันที่ 10 เมษายน 2567  

     

ในวันที่ 10 เมษายน 2567 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง ได้ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลหนองบัวตะแบง และชมรม อสม.ตำบลทองหลาง กลุ่มพัฒนาบทบาทสัตรีตำบลทองหลาง และพี่น้องชาวตำบลทองหลาง ได้ดำเนินการจัด "โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลทองหลาง ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ประกอบกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาร่วมกัน สร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพจิตที่ดีขึ้น เพื่อดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า โดยนำหลักธรรมทางศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำรงชีวิต และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุ ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี สร้างความสามัคคีในชุมชน สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันของครอบครัว แสดงความรักความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและผู้สูงอายุ

ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
วันที่ประกาศ : 2567-04-11

สายตรงนายก อบต.ทองหลาง

080-0135513
นายภิชัย แจ้งจิตร
สายตรงปลัด อบต.ทองหลาง

044-078198
นางภัฒน์พิมล เกียรติภัชรสกุล (รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ทองหลาง)
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 18 พฤษภาคม 2567
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ความพึงพอใจของประชาชน
คู่มือการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 16 คน
หมายเลข IP 3.229.117.191
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,795,608

แผ่นพับ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
หมู่ที่ 2 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-078198   Fax : 044-078198
Email : obttonglang@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.