ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานงบประมาณ
งานยุทธศาสตร์ฯ
เลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายก อบต.
กิจการสภา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คู่มือประชาชน
การยกย่องบุคคล/หน่วยงาน
ควบคุมภายใน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การมีส่วนร่วมของประชาชน
งานพัสดุ
การประหยัดพลังงาน
แหล่งท่องเที่ยว
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
อบต.ในเครือข่าย

ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     สภาพทางสังคม 

สภาพทางสังคม
สภาพทางสังคม  

สภาพทางสังคม

การศึกษา
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง มีโรงเรียนในพื้นที่ระดับประถมศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดเหมสูง , โรงเรียนรัฐการุณวิทยา ,โรงเรียนบ้านทองหลาง และ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ  ซึ่งมีจำนวนบุคลากรและนักเรียน ดังนี้
1.      โรงเรียนวัดเหมสูง
บุคลากร      จำนวนครู/อาจารย์            ชาย   7  คน      หญิง 6   คน       รวม 13 คน
                  โดยมี นายทนงศักดิ์   ยศกลาง       เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา
                  โทรศัพท์   081-9998514
2.      โรงเรียนรัฐการุณวิทยา
บุคลากร      จำนวนครู/อาจารย์            ชาย   5  คน      หญิง 9   คน       รวม 14 คน
                  โดยมี     นายวรเชษฐ์ ตีบไธสง      เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา
                  โทรศัพท์   0-4447-3322 ,089-2809878
3.      โรงเรียนบ้านทองหลาง
บุคลากร      จำนวนครู/อาจารย์            ชาย   1  คน      หญิง  1   คน      รวม 2 คน
                  โดยมี     นายเกชา  เหมือนวาจา      เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา
                  โทรศัพท์   044-430490              
4.      โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
บุคลากร      จำนวนครู/อาจารย์            ชาย   9  คน      หญิง 14   คน     รวม 23 คน
                  โดยมี     นายอนันต์  สุวรรณะ     เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา
                  โทรศัพท์   0-4443-0076 , 081-7257923
จำนวนเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อนุบาล 3 ขวบ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมสูง ย้อนหลัง 3  ปี
- พ.ศ. 2554  ชาย  34  คน  / หญิง  25  คน   รวม 59  คน
-  พ.ศ. 2555  ชาย  35  คน  / หญิง  24  คน    รวม 59  คน
-  พ.ศ.  2566  ชาย  36  คน  / หญิง  27  คน   รวม 63  คน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวตะแบง ย้อนหลัง  3  ปี
-  พ.ศ.  2554   ชาย  38  คน / หญิง 32   คน   รวม 70  คน
-  พ.ศ.  2555   ชาย  40  คน / หญิง 37   คน   รวม 77  คน
-  พ.ศ.  2556   ชาย  42  คน / หญิง 39   คน   รวม 81  คน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตูม ย้อนหลัง  3  ปี
- พ.ศ.  2554   ชาย   36  คน / หญิง  27  คน    รวม  63 คน
- พ.ศ.  2555   ชาย   43  คน / หญิง  30  คน    รวม  73 คน
- พ.ศ.  2556   ชาย   47  คน / หญิง  33  คน    รวม  80 คน
   
การศาสนา
            ประชาชนในเขตตำบลทองหลาง นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน แห่ง คือ
1. วัดบ้านเหมสูง     
ตั้งอยู่ที่ บ้านเหมสูง หมู่ที่ 1  
2. วัดบ้านโนนนางฝ้าย
ตั้งอยู่ที่ บ้านโนนนางฝ้าย หมู่ที่ 2  
3. วัดบ้านเหมต่ำ 
ตั้งอยู่ที่ บ้านเหมต่ำ หมู่ที่ 3
4. วัดบ้านทองหลาง  
ตั้งอยู่ที่ บ้านทองหลาง หมู่ที่ 4
5. วัดบ้านหนองบัวตะแบง
ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองบัวตะแบง หมู่ที่ 5
6. วัดบ้านหนองตาโยย 
ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองตาโยย หมู่ที่ 6
7. วัดบ้านหนองมโนรมย์
ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองมโนรมย์ หมู่ที่ 7
8. วัดบ้านตูม
ตั้งอยู่ที่ บ้านตูม หมู่ที่ 8
9. สำนักสงฆ์ 
ตั้งอยู่ที่ บ้านตูม หมู่ที่ 8   
 
 
การสาธารณสุข
                        - โรงพยาบาลชุมชน           จำนวน      1        แห่ง
                        - สถานีอนามัย                  จำนวน       -        แห่ง
                        - สถานพยาบาลเอกช         จำนวน       -        แห่ง
                        - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ      ร้อยละ    100
 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                        - สถานีตำรวจ                   จำนวน        -        แห่ง
                        - สถานีดับเพลิง                 จำนวน        -       แห่ง
           -  ตำรวจชุมชนตำบลทองหลาง   จำนวน  1       แห่ง
 
***หมายเหตุ  ข้อมูล ณ   วันที่   30  พฤษภาคม  2556
สายตรงนายก อบต.ทองหลาง

080-0135513
นายภิชัย แจ้งจิตร
สายตรงปลัด อบต.ทองหลาง

044-078198
นางภัฒน์พิมล เกียรติภัชรสกุล (รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ทองหลาง)
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 3031 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 30 พฤษภาคม 2567
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ความพึงพอใจของประชาชน
คู่มือการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 3.238.112.198
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,887,092

แผ่นพับ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
หมู่ที่ 2 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-078198   Fax : 044-078198
Email : obttonglang@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.