ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานงบประมาณ
งานยุทธศาสตร์ฯ
เลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายก อบต.
กิจการสภา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คู่มือประชาชน
การยกย่องบุคคล/หน่วยงาน
ควบคุมภายใน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การมีส่วนร่วมของประชาชน
งานพัสดุ
การประหยัดพลังงาน
แหล่งท่องเที่ยว
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
อบต.ในเครือข่าย

ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ทำเนียบบุคลากร
ทำเนียบบริหาร
ทำเนียบฝ่ายสภา
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองส่งเสริมการเกษตร
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นักบริหารงาน อบต.
กองสวัสดิการสังคม
โครงสร้างส่วนราชการ
ตรวจสอบภายใน
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้งตำบล
สภาพทางสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
งานงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการใช้จ่ายงประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งานยุทธศาสตร์ฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานแผนดำเนินงานประจำปี
เลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายก อบต.
ประกาศ
คำสั่ง
ใบสมัคร
กิจการสภา
ประกาศ
รายงานการประชุมประจำปี พ.ศ. 2565
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
นโยบายกลยุุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
องค์ความรู้
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
รักษาราชการแทน ปฏิบัติราชการแทน มอบหมายงาน
คู่มือประชาชน
ประกาศ
คู่มือประชาชน
การยกย่องบุคคล/หน่วยงาน
ยกย่องบุคคลภายในองค์กร
ยกย่องบุคคลภายนอกองค์กร
การเชิดชูเกียรติบุคคล/หน่วยงานอื่น
ควบคุมภายใน
ควบคุมภายใน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการลดขั้นตอน
โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ประกาศลดขั้นตอน
คำสั่งมอบอำนาจ
ประกาศมอบอำนาจ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับแจ้งร้องทุกข์/ร้องเรียน
คำสั่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
รายงานผลการดำเนินงาน
ช่องทางร้องทกข์/ร้องเรียน
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนเรื่องทุจริต
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ประชาคมจัดทำแผน
ระเบียบสภาฯ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
การมีส่วนร่วมของประชาชน
งานพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ่้างประจำปี
การประหยัดพลังงาน
แผ่นพับ
คำสั่งแต่งตั้ง
มาตรการประหยัดพลังาน
รายงานผลการใช้พลังงาน
แหล่งท่องเที่ยว
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
มหาวิทยาลัยสุรนารี
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดขอนแก่น
อบต.ในเครือข่าย
แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560)
ข้อบัญญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเิ่เติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ .ศ. 2557
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558
รายงานการประชุมสภา อบต.ทองหลาง ประจำปี 2557
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560)
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ร้องเรียนการทุจริต
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของอปท.พ.ศ.2563
พรบ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่ อปท.
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของอปท.
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
คำร้องทั่วไป
คำขอลงทะเบียนผู้สูงอายุ
คำขอลงทะเบียนผู้พิการ
คำขอต่ออายุใบอนุญาตที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
คำร้องขออนุญำตประกอบกิจกำรรับทำกำรเก็บ ขน หรือจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
รายงานความพึงพอใจของประชาชน
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
คู่มือประชาชน/นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
คู่มือการร้องเรียน
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนเรื่องทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
คู่มือปฏิบัติงาน พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
คู่มือการดำเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ
สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ค.2565
สติการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2566
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร/ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
นโยบายไม่รับของขวัญ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
สถิตผู้มาใช้บริการ
แผ่นพับ
สายตรงนายก อบต.ทองหลาง

080-0135513
นายภิชัย แจ้งจิตร
สายตรงปลัด อบต.ทองหลาง

044-078198
นางภัฒน์พิมล เกียรติภัชรสกุล (รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ทองหลาง)
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 3031 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 30 พฤษภาคม 2567
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ความพึงพอใจของประชาชน
คู่มือการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 8 คน
หมายเลข IP 3.238.112.198
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,886,286

แผ่นพับ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
หมู่ที่ 2 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-078198   Fax : 044-078198
Email : obttonglang@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.